icon search my accountcountry selector

Varemerke og opphavsrett


Merkenavn, slogans, figurer og andre varemerker, samt pakkedesignen på alle Kelloggs®-produkter og -kampanjer tilhører utelukkende Kellanova og/eller dets datterselskaper og er beskyttet mot kopiering og simulering i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning om varemerker og opphavsrett.

Innholdet på Kellanova nettsted er beskyttet mot kopiering og distribusjon i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning om opphavsrett. Copyright © 2023 Kellanova. Med enerett.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Verken Kellanova eller deres datterselskaper, direktører, eller medarbeidere skal holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i materialene på dette nettstedet. Disse materialene leveres uten garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller ikke-krenkelse.

Videre garanterer verken Kellanova eller deres datterselskaper, direktører eller medarbeidere nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre elementer som finnes i disse materialene. Verken Kellanova eller deres datterselskaper, direktører eller medarbeidere skal holdes ansvarlig for eventuelle særlige, indirekte eller tilfeldige følgeskader, uten begrensning, tapte inntekter eller tapt fortjeneste, som følge av disse materialene. Kellanova kan, til en hver tid og uten forvarsel, foreta endringer i disse materialene eller av produktene som er beskrevet her. Kellanova skal ikke være forpliktet til å oppdatere opplysningene i dette dokumentet.

Oppdatert 1. februar 2015